سازمان موفق ==انتخاب موفق
سازمان موفق == داشتن تیم متخصص
سازمان موفق == رشد نیروی متخصص
این آسانترین راهشه