• تاریخ انتشار:
    1397/6/15
شرح مقاله:

♦️♦️ نظریه تمرکز تنظیمی (Regulatory focus theory)

مطابق با این نظریه، افراد مختلف برای انجام امور، دارای دو گرایش متفاوت هستند.

افراد دارای تمرکز پیشبردی (Promotion focus)، تمایل دارند تا کارها با سرعت و کمیت بیشتر انجام شوند.

این افراد به موفقیت بیشتر، بهبود و تغییر شرایط موجود معتقد هستند. از طرف دیگر افراد با تمرکز پیشگیری (Prevention focus)، بیشتر تمایل به انجام کارها طبق قوانین و مقررات دارند و به حفظ شرایط موجود معتقد هستند.

اگر چیزهایی این افراد را وادار کند تا از کنج راحتی (Comfort zone) خارج شوند، احساس ناراحتی خواهند کرد (در مورد کنج راحتی در آینده بیشتر صحبت خواهم کرد). نظریه تمرکز تنظیمی بر پایه نظریات انگیزشی بنا نهاده شده است.

محرک انگیزشی افرادی که تمرکز پیشبردی دارند، کسب لذت بیشتر می باشد و محرک انگیزشی افرادی که تمرکز پیشگیری دارند، جلوگیری از درد و رنج می باشد.

 تاکنون کاربردهای این نظریه در حوزه های مختلف مانند بازاریابی، تبلیغات، کارآفرینی، رفتار سازمانی، روانشناسی و غیره  به صورت مقاله در نشریات معتبر به چاپ رسیده است