• تاریخ انتشار:
    1397/6/2
شرح مقاله:

مسير رسيدن به سازمان داده محور


داده محور بودن یعنی  پیشرفت دریک فعالیت بیشترازاینکه توسط دریافت درونی و تجربه شخصی کامل شود، توسط داده کامل گردد.سطح مقاومت در برابر داده Data-Resistant

جمله ی خطا:«ما این کارها را همیشه انجام می دادیم وچیز جدیدی نیست!»

  دلایل مواجهه سازمان ها با مرحله مقاومت


  نگراني از افزايش شفافيت اطلاعاتي و عملكردي كاركنان و سازمان


  امکان دارد داده ها برند و پیام آن را تحت فشار قرار دهند


  امکان دارد داده ها سازمان را بصورت یک سازمان با استراتژ ی ناهماهنگ نمایش دهند


  گذار از مرحله مقاومت در برابر داده معمولا یک تلاش کارآفرینانه از درون است یعنی افرادی/واحدهای سازمانی که به بهبود دادن کارایی در دامنه خود نیاز دارند شروع به استفاده از داده ها بدون یک حکم سازمانی می کند


سطح آگاه از داده Data-Aware


  سازمان آگاه از داده، از وجود داده هاي خود، در مرز سازماني خود، آگاه است ومی داند اين داده ها برايش ارزش ضمني و پنهان دارند حتي اگرتا به امرو زاين ارزش عيان نشده باشد.


  سازمان ها دراين سطح از بلوغ برروي جمع آوري داده ها متمرك زم يشوند و غاليا ازارزش بالقوه دادهها ازطريق سيستم هاي زیرآگاه هستند:


  تحليل وب


  تحليل رسانه هاي اجتماعي


  اتوماسيو ن نیروهاي فروش / مديريت ارتباط با مشتر ي


  سيستم هايERP


  حسابدار ي وبرنامهريز ي مالي


  پاسخ سئوالات زیربراي يك سازمان آگاه ازداده مهم هستند:


 چه چیز ي دردرون داده ها است؟


 احتمالا چه ثروتي در درون داده ها نهفته است؟


سطح هدایت شده با داده Data-Guided


  سازماني دراين سطح برروي استخراج هرنوع ارزشي ازداده ها تمرکزدارد. بنابراين برروي تحليل داده و اين كه «چه چیزي در درون داده ها اتفاق افتاده بود». يعني گزارشات توصيفي تاکید می کند.


  داده ها چه مي گويند؟:


  چه اتفاقي درگذشته رخ داده است؟


  بعضی ازاقدامات رايج دراين سطح ازبلوغ :


  ذخیره ساز ي وانبارش داده


  تحليل داده


  استخراج، تبديل وبارگذار ي داده ها


  رايانش ابري ومبتني برتقاضا


 سازماني كه دراين سطح ازبلوغ است ،هنو ز از داده ها در سطح راهبردي استفاده نمي کند بلكه ازداده ها وتحليل آنها درسطح تاكتيكي بهره مي برد.


سطح شناخت با داده Data-Savvy


  سازماني كه دراين سطح ازبلوغ باشد مي داند كه داده ها ،مي توانند دارايي راهبرديمحسوب شوند


  اين سازمانها براي بهره مندی و توسعه ارزش راهبردي داده ها، به سرمايه گذا ر ي خود برروي داده ها وتحليل آنها ادامه مي دهند تا ازطريق رسيدن به «بينش»، ازپاسخ به سئوالات «چه اتفاقی» عبو ر كنند وبه سئوالات «چرا» پاسخ دهند.


  «چرا» فروش ما درسه ماه آخ رسال پايین آمد؟


  «چرا» مشتريان كمت رمحصولات ما را مي خرند؟


  «چرا» فرد الف كا ررا انجام داد اما فرد ب اين كا ررا نكرد؟


  در اين سطح تمركز برروي بينش است. بينش )Insight( يعني نگاه به درون سازمان


داده محوری Data-Driven


     يك سازمان داده محورزماني محقق می شود كه سازمان ازسطح بينش محض دروني درباره «چه اتفاقی افتاد» و «چرا اتفاق افتاد» عبو ر كرده باشد


     يك سازمان داده محوربه اين پرسش رسيده است كه: خب! حا لا كه به بينش هاي فو ق رسيديم بايد با آنها چه كنيم؟ اين پرسش محرك داده محور شدن است.


     سازمان داده محور، تحليل و بينش را براي پاسخ به اين پرسش كه «اتفاق بعدي چيست؟» با همديگر تركيب مي كند. اين كا رازطريق استفاده ازداده درهرسطح وهربخش ازسازمان اتفاق مي افتد


     سازمان داده محور، داده را به عنوان يك منبع راهبردي باو ر دارد:


     تصميم گیر ي ها داده محور مي شوند. مثال، تحليل داده ها به ما مي گويد كه بايد درسه ماهه چهارم سال جاري 23 درصد سرمايه گذار ي خودرا افزايش دهيم.
راه موفقيت، هموار نيست اما شدني است